Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp (Phần 7)

278
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]

YẾU TỐ SỐ 6: CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ DOANH NGHIỆP

Công ty con và công ty liên kết: Nói lên chất lượng của nguồn vốn đầu tư tài chính dài dạn của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp sở hữu nhiều công ty con hoặc công ty liên kết có hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt là một điểm cộng rất lớn trong nền tảng cơ bản.

Kế hoạch kinh doanh: Nói lên kỳ vọng và mục tiêu mà hội đồng quản trị đưa ra. Một kế hoạch kinh doanh chi tiết và có tăng trưởng so với năm trước và đặc biệt có chi trả cổ tức hấp dẫn là một kế hoạch có thể làm mát lòng các cổ đông. Tuy nhiên, một kế hoạch kinh doanh thụt lùi do một lý do khách quan nào đó thì cũng không hẳn là quá tồi tệ. Nếu các yếu tố nền tảng khác không thay đổi, kế hoạch kinh doanh giảm nhẹ chỉ làm giảm sự cuốn hút của nhà đầu tư trong ngắn hạn mà thôi.

Thông tin tài chính: là yếu tố quan trọng nhất khi phân tích cơ bản của doanh nghiệp. Mọi thông tin tài chính đều có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Từ báo cáo này, chúng ta sẽ tính ra Các chỉ số tài chính doanh nghiệp quan trọng. Khi nghiên cứu báo cáo tài chính, nhà phân tích cơ bản cần lưu ý các mục quan trọng nhất bao gồm:

– Tiền và các khoản tương đương tiền (110); Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120): dồi dào là một điểm cộng lớn.

– Các khoản phải thu ngắn hạn: chú ý xem thêm thuyết minh nếu có khoản phải thu nào lớn bất thường so với kỳ trước, sau đó đánh giá khả năng thu hồi.

– Hàng tồn kho: quá ít hoặc quá nhiều đều phải xem xét đến đặc thù kinh doanh và tính mua vụ (nếu có) của doanh nghiệp.

– Các khoản phải thu dài hạn: chú ý xem thêm thuyết minh nếu có khoản phải thu nào lớn bất thường so với kỳ trước, sau đó đánh giá khả năng thu hồi.

– Tài sản cố định: Đã sắp khấu hao xong chưa, khấu hao gần hết là một lợi thế lớn.

– Bất động sản đầu tư: Doanh nghiệp có nhiều bất động sản giá trị là một điểm cộng lớn

– Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: Một doanh nghiệp không vay nợ hoặc vay nợ ngắn hạn rất ít thể hiện tài chính của doanh nghiệp rất lành mạnh. Ngược lại nếu nợ ngắn hạn lớn hơn 50% vốn chủ, rủi ro bắt đầu xuất hiện. Nợ ngắn hạn lớn hơn 2 lần vốn chủ, nguy cơ lợi nhuận không đủ để trả nợ là rất cao.

– Vay và nợ thuê tài chính dài hạn: tốt nhất là không nên vượt quá 50% vốn chủ sở hữu.

– Thặng dư vốn cổ phần: càng nhiều càng tốt, nhưng không có thì cũng không phải là doanh nghiệp tệ.

– Quỹ đầu tư phát triển: không nên vượt quá 50% vốn góp của chủ sở hữu. Nhiều doanh nghiệp có quỹ đầu tư phát triển quá lớn nhưng không biết dùng làm gì là một điểm trừ.

– Lợi nhuận chưa phân phối: không nên vượt quá 50% vốn góp của chủ sở hữu trong nhiều kỳ báo cáo liên tiếp. Lợi nhuận để lại quá nhiều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không chia cổ tức thời gian gần đây hoặc có chia cổ tức nhưng với tỷ lệ không tương xứng với lợi nhuận tạo ra. Đây không phải là một doanh nghiệp lý tưởng để đầu tư dài hạn.

Lời kết:

Wikidautu đã chia sẻ xong chuỗi 7 bài viết “Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp” khi phân tích cơ bản cổ phiếu. Hy vọng rằng nhà đầu tư sẽ có nhiều ý tưởng mới trong việc phân tích và lựa chọn được doanh nghiệp tuyệt với để đưa vào danh mục đầu tư của mình.

Chúc các nhà đầu tư gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp đầu tư của mình!

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]